1,6 milliarder

Med dagens ferjetakst som grunnlag vil trafikken over Lote-Anda i perioden 2020-2035 bidra med 1,6 milliarder til bygging av Nordfjordbrua!

 

 

Nordfjordkryssing AS har fått utført en trafikkanalyse som viser utvikling i trafikken ved bygging av bro og innføring av bompenger på Lote – Anda. Rapporten tar for seg dages trafikknivå og estimerer engangsøkningen ved bro og hvordan ulike bompengetakster vil påvirke trafikkgrunnlaget og de respektive bidragene til finansiering av broen.

 

Gitt dagens trafikkgrunnlag med ca. 1200 kjøretøy (ÅDT), en trafikkvekst på 4,4 % pr år (snitt de siste fem årene) og en bompengetakst lik dagens fergetakst vil man i perioden år 2020 til 2035 bidra med 1,6 milliarder kroner til finansiering av broen. Landsgjennomsnittet på administrasjons- og innkrevingskostnader er 12 %. Det betyr at ca. 1,4 milliarder kroner vil gå til å dekke byggekostnadene som er på ca. 2,9 milliarder kroner.

 

Nordfjordbrua bør således bli det nye større bompengeprosjektet i Sogn og Fjordane. Resten av fylket har etterlyst bompengeprosjekter i Nordfjord. Vi tror det er vilje til brukarfinansiering når en får gjennomført veiprosjekter som skaper utvikling, stor samfunnsnytte og er fremtidsrettet. Ferjefri kryssing av Nordfjorden vil gå inn i den nasjonale satsingen på ferjefri E 39, og vil således få drahjelp i gjennomføringen fra høyeste politisk hold i Norge.

 

Broen knytter sammen 60 000 mennesker!

Hvert år reiser nærmere 1 million mennesker med ferjen over Lote – Anda, og tallene øker. En bro vil binde sammen regionen, og skape et større bo - og arbeidsmarked som gjør det lettere å få jobb. Næringslivet vil få flere jobbkandidater å velge mellom, og det blir økning i samarbeidet med ulike bedrifter og bransjer. Da står næringslivet bedre rustet til utvikling og innovasjon.

 

Man sparer 25 minutt – hver vei

Med en bro blir strekningen døgnåpen, avreisetidspunkt mer fleksibelt og avstandene kortere. Dette vil gi effekter for både miljø og trafikktrygghet. Det blir i snitt 25 minutt kortere vei hver vei til flyplass, sykehus, handel og kulturtilbud!

 

Ferjefri E-39

Statens Vegvesen, Samferdselsdepartementet og Vestlandsrådet har alle uttalt offisielt og lagt planer for at E-39 skal bli ferjefri. Nordfjordbrua er en viktig del av dette arbeidet.

 

Hva utløser store investeringsprosjekter på riksveinettet?

I dag kan dette sammenfattes ved fem områder. I mange tilfeller er alle fem nødvendige forutsetninger for at et prosjekt blir påbegynt:

 

1) Stor trafikk – ÅDT (Lote/Anda er den 13. største fergestrekningen i landet, 3. størst i fylket)

2) Økt samfunnsnytte i forhold til investering (samfunnet tjener penger på å bygge/utbedre vei)

3) Målsetninger satt av samferdselsdepartementet i NTP (Ferjefri E39)

4) Lokalt ønske om endringer (der hvor det er vilje kommer det vei)

5) Finansiering (staten ønsker et snitt på 50 % brukerfinansiering - bompenger)

 

Når man i tillegg har flere alternative finansieringsformer har man kommet langt i gjøre det lettere for Samferdselsdepartementet å prioritere prosjektet.

 

Sogn og Fjordane må sette seg i ”førersetet”

Med andre ord, der hvor det er vilje til å gå inn med bompenger som en del av finansieringen og trafikkgrunnlaget er stort nok, vil man i større grad få realisert sine prosjekt. Dette ser vi i Møre og Romsdal som har gjennomført mange store prosjekter og hvor det er et stort antall nye prosjekter på vei inn. Milliardbeløp fra staten havner således på utbygging av vei i Møre og Romsdal. I Vestfold har man de siste 10-15 årene fått igjennom en rekke store vei prosjekter ved hjelp av bompenger. Naboen, Telemark, ønsket ikke bruk av bompenger og der stod det helt stille fra 1999 fram til nylig hvor de innså at bompenger er en forutsetning for realisering. Alle fylker i Norge har flere store prosjekter hvor bompenger er en del av finansieringen – bortsett fra Sogn og Fjordane og Finnmark.

 

Dette må vi i Sogn og Fjordane ta inn over oss. Vi må se at bompenger er en forutsetning for å utløse nasjonale vei prosjekter (riksveier) og i mange tilfeller også i forbindelse realisering av prosjekter på fylkesveier.

 

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego